Съдържание

Новини

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Министерството на образованието и науката предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Звеното за административно обслужване на МОН на адрес: София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, партер „Запад“, стая № 3, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги и се консултират потребителите. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE ЩЕ СЕ ИЗДАВА САМО ОТ НАЦИД

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД)... повече>>

Заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за установяване степента на владеене на български език при придобиването на българско гражданство по натурализация И заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за владеене на български език и професионалната терминология на български език за упражняване на медицинска професия в Република България, считано от 19.12.2011 г., се подават в ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Повече информация

ДИРЕКЦИЯ

СЛУЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

СЪСТАВ:

КАЛИНКА ТОНЕВА
тел. 9217 751, e-mail: k.toneva@mon.bg

РАЛИЦА ПАСТАРМАДЖИЕВА
тел. 9217 651, e-mail:  r.pastarmadjieva@mon.bg

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА
тел. 9217 589, e-mail: a.nikolova@mon.bg

ДОБРИНКА ДИМИТРОВА
тел. 9217 588,  e-mail:  dobrinka.dimitrova@mon.bg

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, считано от 08 ноември 2011 година се извършва в РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Повече информация

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Повече информация

ПРИЗНАВАНЕТО НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам