Съдържание

Обучение в българия

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2016

Трето класиране, публикувано на 29.09.2016 г.

Класираните на трето класиране кандидат-студенти могат да получат в МОН след 28.09.2016 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище

Второ класиране, публикувано на 14.09.2016 г.

Кандидат-студентите от Република Македония, които на второ класиране са приети едновременно по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., следва да потвърдят предпочитаната специалност и висше училище от съответното постановление до 15 септември 2016 г. включително.

Потвърждението се изпраща в Министерството на образованието и науката по електронната поща на адрес: a.boicheva@mon.bg или на факс №: +359 2 9217 656.

Класираните на второ класиране кандидат-студенти могат да получат в МОН след 19.09.2016 г. удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч.

Класиране, публикувано на 18.08.2016 г.

Кандидат-студентите от Република Македония, които кандидатстват едновременно по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г. и са класирани и по двете постановления, следва да потвърдят в срок от три дни след датата на публикуване на класиранията предпочитаната специалност и висше училище от съответното постановление. Потвърждението се изпраща в МОН по електронната поща на електронен адрес: a.boicheva@mon.bg или на факс номер: +359 2 9217 656.

Във второто и следващите класирания участват некласирани кандидат-студенти от всички страни и региони по съответното постановление (ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г.). Те подават в МОН ново заявление по електронната поща или по факс в срока, посочен в съобщението за обявените свободни места. Класиранията се обявяват в срок от пет работни дни след определената крайна дата за подаване на заявленията за участие.

Второто и следващите класирания се извършват за местата, незаети след предходното класиране. За незаети се обявяват и местата:

 • На  класираните  кандидат-студенти,  представили  писмен  отказ  от  обучение;
 • На кандидат-студентите от Република Македония, класирани едновременно по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г., и непотвърдили в определения срок предпочитаната специалност и висше училище от съответното постановление.

Писмените откази от обучение се изпращат в МОН по електронната поща или по факс в срок от три работни дни след датата на публикуване на съответното класиране. Местата от отказите, постъпили след този срок, няма да бъдат обявени за незаети.

СПИСЪЦИ  на кандидат-студентите, допуснати до специализирани изпити във висшите училища по изкуства и спорт, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за учебната 2016-2017 година

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на кандидат-студенти съгласно чл. 4 ал.1 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2016-2017 година

Oценки на кандидат-студентите, живеещи извън Република България, съгласно ПМС №228/1995 г. и ПМС №103/1993 г. през учебната 2016-2017 година

оценки на кандидат-студентите, живеещи извън Република България, съгласно ПМС №228/1995 г. и ПМС №103/1993 г. през учебната 2016-2017 година

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

         Конкурсният изпит по български език и история на България за кандидатстване в български държавни висши училища за учебната 2016-2017 година на основание на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., ще се проведе на 14.07.2016 г. от 10.00 часа във Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков“.

         Кандидат-студентите следва да се явят на 14.07.2016 г. в 9.00 часа във ВТУ „Тодор Каблешков“, гр. София, ул. „Гео Милев“ № 158, и да носят документ за самоличност (лична карта) и входящ номер. По време на изпита е задължително използването на син химикал.

            Кандидатите, които не са подали документи, могат да го направят във ВТУ „Тодор Каблешков“ в периода 11-13 юли 2016 г. от 10 до 16 часа. 

Нормативни и административни актове

Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Документи за кандидатстване. Срокове

Учебници и помощна литература, тестове

Списък на съкращенията

МОН - Министерство на образованието и науката
ПМС - Постановление на Министерския съвет
РМС - Решение на Министерския съвет
ВУ - Висше училище
ЦИОО - Център за информационно осигуряване на образованието
НАЦИД - Националния център за информация и документация
ОКС - Образователно-квалификационна степен
ДЗИ - Държавен зрелостен изпит
БЕЛ - Български език и литература
МИО - Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд - Аграрен университет - Пловдив
 2. АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
 3. АМВР - Академия на министерството на вътрешните работи - София
 4. ВТУ - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 5. ВВМУ - Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ - Варна
 6. ВСУ - Висше строително училище „Любен Каравелов“ - София
 7. ВТрУ - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София
 8. ВУТП - Висше училище по телекомуникации и пощи - София
 9. ВА - Военна академия „Г. С. Раковски“-– София
 10. ИУ Вн - Икономически университет - Варна
 11. ЛТУ - Лесотехнически университет - София
 12. МУ Пл - Медицински университет - Плевен
 13. МУ Пд - Медицински университет - Пловдив
 14. МУ Сф - Медицински университет - София
 15. МУ Вн - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
 16. МГУ - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - София
 17. НВУ - Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново
 18. НВУ Шн - Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново, Факултет „Артилерия, Противовъздушна отбрана и Комуникационни и информационни   системи“ - гр. Шумен
 19. НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ - София
 20. НМА - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ - София
 21. НСА - Национална спортна академия „Васил Левски“ - София
 22. НХА - Национална художествена академия - София
 23. ПУ - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 24. РУ - Русенски университет „Ангел Кънчев“
 25. СУ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 26. СА Св - Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов
 27. ТУ Вн - Технически университет - Варна
 28. ТУ Гб - Технически университет - Габрово
 29. ТУ Сф - Технически университет - София
 30. ТУ Пд - Технически университет - София, Филиал - Пловдив
 31. ТрУ - Тракийски университет - Стара Загора
 32. УАЗ - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 33. УНСС - Университет за национално и световно стопанство - София
 34. УАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия  София
 35. УНИБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
 36. УХТ Пд - Университет по хранителни технологии – Пловдив
 37. ХТМУ - Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 38. ШУ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 39. ЮЗУ - Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020