Съдържание

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“

Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития"

Лицa за контакт:
Божидарка Марева - държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 404, e-mail: b.mareva@mon.bgза държавни училища
Росица Манасиева - държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 486, e-mail: r.manasieva@mon.bgза общински училища
Антон Коев - младши експерт, дирекция „Финанси”, тел. (02) 9217 605, e-mail: a.koev@mon.bg - за общинските училища

Национална програма „Квалификация”

Национална конференция „Европа - територия на знанието“

Национална конференция с международно участие по природни науки „Европа - територия на знанието“, Варна, 20-22 септември 2013 г.

Потвърждението за участие се заявява на сайта на конференцията - www.zonaznanie.com или на следните електронни адреси: svejina@gmail.com и на e.tosheva@mon.bg чрез попълване на онлайн регистрационна форма, в срок не по-късно от 05.09.2013 г.

За информация:
Свежина Димитрова - директор на НАОП „Николай Коперник“ Варна, 
тел.: 0898 458 915; 0878 914 184, e-mail: svejina@gmail.com

Ирена Радева, началник отдел РИО-Варна,
тел.: 0884 404 378, e-mail: i.radeva@rio-varna.bg

Емилия Тошева, държавен експерт – МОН
тел.: 02 980 32 39; 0884 600 842, e-mail: e.tosheva@mon.bg

Конкурс "Училището - желана територия на ученика"

Срокът за представяне на класираните от директорите училищни разработки се определя от РИО 10 дни след публикуване на настоящия Регламент. Регламентът е публикуван на 10 април 2013 г.

Забележка: Информация относно награждаването ще намерите в списъка на класираните участници

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище"

Национална програма „Училището – територия на учениците”

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лица за контакти:
Анелия Томова – главен експерт, дирекция ДОПР, тел. 9217 – 440
Тотка Иванова – държавен експерт, дирекция ДОПР, тел. 9217 – 432
Камелия Колева – началник на отдел, дирекция ДОПР, тел. 9217 – 455

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Национална програма „С грижа за всеки ученик“

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Забележка: Всеки  бенефициент, към която има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: r.matrachiyska@mon.bg и e.nikolova@mon.bg.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Емилия Николова-Комитска, главен експерт, дирекция ССД, тел. 02 9217 767, e-mail: e.nikolova@mon.bg

Проектите се подават в срок до 10 май 2013 г. включително.

Национална програма „На училище без отсъствия”

Мярка „Без свободен час”

Лица за контакт:
Керка Андонова- държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Милен Ботев, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 470, e-mail: m.botev@mon.bg

Мярка „Без отсъствия”

Срокът за подаване на формуляра в съответния РИО  е 31 май 2013 г.

Финансовата отчетна карта по мярката „Без отсъствие” от НП „На училище без отсъствие” за 2013 г. – Решение № 203 на МС от 29.03.2013 г. да съдържа:

  • Обяснителна записка (аналитична част)  за изпълнението на мярката в обем от 2-3 страници;
  • Приложения – различни видове отчетни документи,  заповеди, договори, фактури и други документи;
  • Окончателен отчет по формуляр на финансовите документи, които училището прилага.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам