Съдържание

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

Програмата не е грантова и за нея няма формуляри.

За контакти:
Орлин Кузов – директор на дирекция „ИКТ в образованието”, okouzov@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

Mодул „Ритуализация на училищния живот" - дейности, свързани с изработване на училищна униформа или на елементи на униформа с отличителния знак (емблема) на училището

Училището ще получи 44,2% от заявената в проекта сума;

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"

Училището ще получи 90,8% от заявената в проекта сума. 

За контакти:
Лиляна Стефанова, тел. 02/9217 737, e-mail: l.stefanova@mon.bg

Модул „Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади”

За контакти:
Ст. Почеканска, 02/9217 454, e-mail: s.pochekanska@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

модул „Спорт в училище”

За контакти: Драгомир Първанов, (02) 9217 673, d.parvanov@mon.bg;

модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” 

За контакти: Мария Кондева, (02) 9217 603, m.kondeva@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА”

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки бенефициент трябва да попълни на английски език бланка за нареждане за свободен валутен превод  (име на бенефициента, адрес на бенефициента, номер на сметка на бенефициента - задължително IBAN, където е приложим, банка на бенефициента). Бланката да се изпрати на адрес: r.matrachiyska@mon.bg . Въз основа на попълнената бланка одобрените проекти ще бъдат финансирани на стойност 50% от одобрените проектни суми – съгласно т. 7 от Националната програма „Роден език и култура зад граница”. 

За контакти:
Наталия Михалевска - тел. 9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg;
Румяна Тошкова -тел. 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg;
Ренета Димитрова - тел. 9217 586, e-mail: rb.dimitrova@mon.bg;
Дарина Панайотова - тел. 9217 438, e-mail: dpanavotova@mon.bg - Дирекция „Организация и координация";
Румяна Генова - тел. 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg - Дирекция „Финанси".

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I -IV клас”

Заявления за участие в модула „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас” се подават до съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити в срок до 10 февруари 2010 г.

За контакти:
Мариета Петлешкова – тел.: 9217 456, m.petleshkova@mon.bg;
Здравка Софрониева – тел.: 9217 429, z.sofronieva@mon.bg;
Нели Попова – тел.: 9217 456, n.popova@mon.bg;
Ирена Трасиева – тел.: 9217 731, i.trasieva@mon.bg;
Румяна Генова  –  тел.: 9217 704, r.genova@mon.bg.

Модул „Осигуряване на превоз за ученици в основната образователна степен”

За контакти: Йовко Йовчев, (02) 92 17 601, i.iovchev@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам