Съдържание

Национални програми за 2012 г.

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Лицa за контакт:
Божидарка Марева  - държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 404, e-mail: b.mareva@mon.bg – за държавни училища
Росица Манасиева  - държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 486, e-mail: r.manasieva@mon.bg – за общински училища

КВАЛИФИКАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТИ ОТ РИО В ЦЕРН от 16.09. до 22.09.2012 г.

Лицa за контакт: 
Проучване нагласи за оценка на труда на педагогическите специалисти - критерии и индикатори -
Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 32 39 e-mail: e.tosheva@mon.bg

Обучение на училищни психолози „Умения за екипна работа и развитие на взаимоотношенията в класа” -
Коста Костов, главен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 04 26 e-mail:  kosta.kostov@mon.bg

Педагогически съветници: „Формиране на умения за личностно развитие и умения за заетост на ученици” -
Пенка Крумова, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 04 26, e-mail: p.krumova@mon.bg

Организиране на обучение на учители по физика в ЦЕРН -
Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 32 39 e-mail  e.tosheva@mon.bg

Пилотно обучение на учители в прогимназиален етап по програма „Предприемачество” -
Люба Александрова, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 32 39 e-mail: l.alexandrova@mon.bg

Национална конференция „Водим бъдещето за ръка -
Елка Йорданова, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 88 05, e-mail: e.jordanova@mon.bg

Издаване на сборник с класираните материали (доклади, съобщения и др.) от Националната конференция по физика -
Елка Йорданова, държавен експерт в дирекция ККР, тел. 02 980 88 05, e-mail: e.jordanova@mon.bg

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ

Информация за програмата на http://internet.mon.bg/ikt

Лицa за контакт:
Филип Иванов, главен експерт, дирекция ИКТ, тел. 02 9217 600, e-mail: ph.ivanov@mon.bg
г-жа Шенай Мюмюн, главен експерт, дирекция ИКТ, тел. 02 9217 642, e-mail: sh.myumyun@mon.bg

УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Модул  „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лицa за контакт:
Анелия Томова – главен експерт, дирекция  ДОПР, тел. 02 9217 440, e-mail: n.tomova@mon.bg
Камелия Колева – началник на отдел, дирекция ДОПР, тел. 02 9217 455, e-mail: k.koleva@mon.bg

модул „Ученически национални и международни олимпиади и състезания”

Лицa за контакт:
Стоянка Почеканска-Николчова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел. 02 9217 454, e-mail: s.pochekanska@mon.bg
Снежинка Матакиева, главен експерт, дирекция ОПОС,тел. 02 9217 453, e-mail: s.matakieva@mon.bg
Валентина Иванова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел. 02 9217 581, e-mail: v.ivanova@mon.bg
Емилия Попова-Симеонова, главен  експерт, дирекция ОПОС, тел. 02 9217 472, e-mail: e.popova@mon.bg

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Лица за контакти:
Чавдар Здравков – тел. 02/9217 424, e-mail: chzdravkov@mon.bg
Емилия Попова – 02/9217 472, e-mail:   e.popova@mon.bg
Магдалена Станулова – 02/9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лицa за контакт:
Рени Рангелова, държавен експерт, дирекция ОПОС,тел.02 9217 499, e-mail: r.rangelova@mon.bg
Снежинка Матакиева, главен експерт, дирекция ОПОС,тел.02 9217 453, e-mail: s.matakieva@mon.bg

РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА

Забележка: Всеки бенефициент по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, 2012 г., включен в списъка за финансиране, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОМН.

Информацията следва да се изпрати на адреси: r.matrachiyska@mon.bg, e.nikolova@mon.bg и m.jeleva@mon.bg.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Светослав Спасов, държавен експерт, дирекция „Правна”, тел. 02 9217 525, e-mail: s.spasov@mon.bg

Забележка: Проектите се подават в срок до 28 май 2012 г. включително.

Мярка „Без свободен час”

Лица за контакт:
Керка Андонова- държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Милен Ботев, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 470, e-mail: m.botev@mon.bg
Елена Таскова, държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 547, e-mail: e.taskova@mon.bg
Лилия Дамянова, главен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 792, e-mail: l.damyanova@mon.bg

Мярка „Без отсъствие”

Лица за контакт:
Ели Тричкова – началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 0292 17 539, e-mail: e.trichkova@mon.bg
Сергей Магдичев –  държавен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 0292 17 677, e-mail: s.magdichev@mon.bg
Павлина Вълева – главен експерт, дирекция ФАОП,  тел. 0292 17 721, e-mail: p.valeva@mon.bg
Лилия Дамянова –  главен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 92 17792, e-mail: l.damyanova@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам