Съдържание

КОНКУРС за номиниране на български участници в обучения по програма PESTALOZZI за 2012 г.

25.09.2012-28.09.2012

Тема: „Използването на социалните мрежи за демократично участие"
Място: Европейският младежки център на СЕ в Страсбург
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.05.2012 г.
Работни езици: английски и френски
Целева група: преподаватели, които подготвят и обучават учители (pre-service и in-service training);

Допълнителни изисквания:

 • Кандидатите трябва да имат опит в преподаването на посочената тема - предмет на модулното обучение;
 • От одобрените за участие кандидати се изисква активно включване в дискусиите и работата по време на обучението;
 • Подготовка   по   предварително   поставени   задачи   от   страна   на организаторите;
 • Разработване на учебни материали и апробация на материалите в периода между двете обучения в Модул А и Модул Б; активен обмен на информация и поддържане на обратна връзка с останалите участници и организаторите чрез интерактивната работна платформа;
 • Активно участие във втората фаза на обучението (Модул Б);
 • Финален преглед на разработените учебни материали и участие в заключителната редакция на готовите материали с оглед разпространението им по-късно сред учители;
 • Разпространение  на разработените  материали  от  участниците  чрез  използването им по време на провежданите обучения на учители в отделните страни;
 • Популяризиране на програмата в собствен национален, регионален и професионален контекст, продължавайки работата и поддържайки контакти с останалите участници с цел установяването на самостоятелно функционираща мрежа след приключването на програмата на модулното обучение;
 • След завръщането на участниците от обучението, проведено във всеки от двата модула, от тях ще се очаква да представят доклад до Министъра на образованието, младежта и науката, с конкретни изводи, препоръки и резултати от обучението;

Необходими документи, които трябва да бъдат подадени до посочения срок в дирекция "МЕС" на МОМН:

 1. Заявление за участие;
 2. CV;
 3. Мотивация;
 4. Документ за владеене на работния език;
 5. Попълнен апликационен формуляр на Съвета на Европа:
  www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_revised_EN.asp#TopOfPage

За допълнителна информация: Велизара Одажиева, e-mail: v.odazhieva@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам