Съдържание

ОПАК

Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Проект „ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“

Проект „ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“

Проект

Проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение”

Проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение”

Проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България”

Проектът „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България” е насочен към организационно усъвършенстване на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България, осигуряващо увеличаване на капацитета, ефективността и ефикасността при провеждане на националната политика в областта на науката и научните изследвания.

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е Министерство на образованието, младежта и науката.

Проектът се изпълнява от обединение "Капацитет за бъдещето". Интернет страницата на проекта е: http://science.strategma.bg/.

Специфични цели на проекта

  1. Оценка на състоянието и функционалните връзки между структурите и институциите, които осигуряват формулирането и реализацията на националната научна политика;
  2. Организационно усъвършенстване – премахване на дублиращи се функции и изграждане на капацитет за ефективна и ефикасна реализация на политика в областта на науката и научните изследвания;
  3. Създаване на механизъм за ефективна съвместна работа и координация между структурите и институциите, които подпомагат органите на изпълнителната власт при провеждане на научната политика на Република България.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам