Съдържание

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

VP/2017/007

Пилотен проект за дългосрочна мобилност на обучавани чрез дуално обучение "Европейска рамка за мобилност на обучавани чрез дуално обучение: развитие на европейско гражданство и умения чрез интегриране на младежите на пазара на труда"

Предложението  дава възможност на младежи, обучавани чрез дуално обучение, да развият своите умения и да повишат перспективите си за заетост, като се засили и чувството им за европейско гражданство.

Ще се финансират дейности за:

1. Определяне продължителността на дългосрочни схеми за международна мобилност (минимум 6 и максимум 12 месеца) на обучавани чрез дуално обучение;

2. Идентифициране на трудностите за участие на обучаваните в дългосрочна мобилност;

3. Проучване и разпространение на добри практики и фактори за успех.

Целеви групи: обучавани за квалификации на ниво по-ниско от ЕQF 6, които:

  • имат статут на обучавани и са навършили 17 години при заминаването си в чужбина;
  • завършили са професионално образование и обучение в рамките на 12 месеца преди подписване на грантовото споразумение.

Крайният срок за кандидатстване - 29 мaрт 2017 г.

Продължителност – 18 месеца

EU съфинансиране - EUR 2.841.856

Индикативни грантове – между 300.000 и 500.000 евро.

Допустими кандидати - най-малко двама кандидати от две различни държави членки – изпращаща и приемаща организация. Предложението може да включва „асоциирани организации“ от публичния или частния сектор, подкрепящи специфични проектни дейности.

Физически лица не са допустими кандидати по тази покана за предложения.

На 22 февруари 2017 г. ще бъде проведена информационна сесия. Повече информация може да се намери на страницата на поканата:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам