Съдържание

Национални програми за 2017 г.

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа“

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 431, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 547, e-mail: e.taskova@mon.bg
Любка  Крушарска – младши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 666, e-mail: l.krusharska@mon.bg
Росица Манасиева – външен експерт

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 431, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа”, тел.: 02/9217 547, e-mail: e.taskova@mon.bg
Любка  Крушарска – младши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 666, e-mail: l.krusharska@mon.bg
Росица Манасиева – външен експерт

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: d.kotseva@mon.bg
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: b.mareva@mon.bg
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: a.koev@mon.bg

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Милена Иванова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 451, e-mail: mivanova@mon.bg

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: a.parvanova@mon.bg, m.jeleva@mon.bg и e.nikolova@mon.bg.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Александър Трингов – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 567, e-mail: a.tringov@mon.bg
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: nnikolov@mon.bg

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания“
 

Стоянка Почеканска – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“”, тел.: 02/9217 454, е-mail: s.pochekanska@mon.bg
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 453, e-mail: m.maneva@mon.bg
Христина Маркова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.:02/9217 492, e-mail: h.markova@mon.bg
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, e-mail: n.tomova@mon.bg
Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 433, e-mail: kosta.kostov@mon.bg
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: a.popov@mon.bg
Тихозар Кръстев – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 482, e-mail: Tihozar.Krastev@mon.bg
Радостинка Василева – младши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: r.vasileva@mon.bg

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

НОВО!!!

Емилия Григорова  – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 569, е-mail: egrigorova@mon.bg
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 453, е-mail: m.maneva@mon.bg
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: a.popov@mon.bg
Радостинка Василева – младши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: r.vasileva@mon.bg

Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: mtodorova@mon.bg
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: f.todorova@mon.bg
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: r.ilieva@mon.bg
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: a.popov@mon.bg
Радостинка Василева – младши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: r.vasileva@mon.bg

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Емилия Григорова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 569, e-mail: egrigorova@mon.bg
Иванка Русалова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 581, e-mail: i.rusalova@mon.bg

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: g.gancheva@mon.bg
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: n.tomova@mon.bg
Тихозар Кръстев – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 482, е-mail: Tihozar.Krastev@mon.bg
Нона Костадинова – младши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: n.kostadinova@mon.bg

6. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

Модул „Без свободен час в училище“

Ръководител:

Екип:
Милен Ботев – държавен експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 470, e-mail: m.botev@mon.bg
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 749, e-mail: m.lozanova@mon.bg
Моника Златкова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 449, e-mail: m.zlatkova@mon.bg

Модул „Без свободен час в детската градина“

Ръководител: Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 554, e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg
Милен Ботев – държавен експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 470, e-mail: m.botev@mon.bg
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 749, e-mail: m.lozanova@mon.bg
Моника Златкова – главен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 449, e-mail: m.zlatkova@mon.bg

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/9217 436, e-mail: l.dodev@mon.bg  
Маргарита Бозова – директор на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – Банкя.

ПОКАНА за подбор на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка за участие в Националната учителска програма в ЦЕРН – Женева в периода 14 – 22 октомври 2017 г.

Краен срок – 08.09.2017 г. включително.

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Ново!!!

Ръководител: Мирослава Стоянова-Паличева – началник отдел в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02/9217 684, e-mail: m.stoyanova@mon.bg
Велимир Бенов – държавен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 479, e-mail: v.benov@mon.bg
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 674, e-mail: d.savova@mon.bg
Даниела Денчева – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 634, e-mail: d.dencheva@mon.bg
Румяна Пехливанова – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 748, e-mail: r.pehlivanova@mon.bg
Иван Латунов – младши експерт в отдел „Инвестиционно планиране“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 650, e-mail: i.latunov@mon.bg

Модул „Сигурност в училище“

НОВО!!!

Ръководител: Елена Витанова – началник на отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/424 1116, e-mail: e.vitanova@mon.bg
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 457, e-mail: d.tzvetkov@mon.bg
Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 551, e-mail: j.alexieva@mon.bg  
Георги Илиев – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/9217 496, e-mail: g.iliev@mon.bg
Димитър Енчев – старши експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/424 11 59, e-mail: d.enchev@mon.bg
Радостин Георгиев – младши експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/424 11 26, e-mail: r.georgiev@mon.bg

Формите за онлайн заявки по програмата вече са активни на адрес: http://ikt2017.mon.bg, а срокът за кандидатстване e до 20 септември 2017 г. включително.

Ръководител:  Стела Колева – началник отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 459, e-mail: s.koleva@mon.bg

Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 551, e-mail: j.alexieva@mon.bg  
Шенай Мюмюн – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 642, e-mail: sh.myumyun@mon.bg
Филип Иванов – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, тел.: 02/9217 600, e-mail: ph.ivanov@mon.bg

10. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Ново!!!

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Ваня Стоянова-Трайкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 443, e-mail: v.stoianova@mon.bg

11. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ КАРИЕРА“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: mtodorova@mon.bg
Румяна Костадинова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: r.kostadinova@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам