Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „заместник главен директор” Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-604/08.05.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Цветанка Лазарова Герджикова
 2. Енчо Колев Енчев
 3. Мариета Тодорова Гигова
 4. Светла Светославова Иванова - Иванчева
 5. Илиана Славова Христова
 6. Диана Тончева Шекерлийска
 7. Катя Анатолиева Дойчевска
 8. Димитър Боянов Ничев
 9. Ива Йорданова Герасимова
 10. Даниела Иванова Йосифова
 11. Димитринка Стефанова Панайотова
 12. Златина Димитрова Михайлова-Карова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.06.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 08.06.2015 г. в 13.30 часа, в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 09.06.2015 г. от 10.00 часа в зала 2 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Пламен Маринов Илиев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи неудостоверяват владеене на минимум един от общопризнатите официални езици в ЕС, освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на ниво В1 от Европейската езикова рамка или минимален І младши ранг, необходими за заемане на длъжността

2. Пламен Вълков Червенков
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на минимален професионален опит 6 години придобит на длъжност по специалността от висшето образование или опит в управлението на международни проекти и програми или минимален І младши ранг, необходими за заемане на длъжността

3. Диана Николова Пехливанова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи неудостоверяват владеене на минимум един от общопризнатите официални езици в ЕС, освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на ниво В1 от Европейската езикова рамка или минимален І младши ранг, необходими за заемане на длъжността

4. Кристиан Петров Фезелов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - - представените документи неудостоверяват владеене на минимум един от общопризнатите официални езици в ЕС, освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на ниво В1 от Европейската езикова рамка или минимален І младши ранг, необходими за заемане на длъжността

5. Красимира Венелинова Василева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи неудостоверяват владеене на минимум един от общопризнатите официални езици в ЕС, освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на ниво В1 от Европейската езикова рамка или минимален І младши ранг, необходими за заемане на длъжността

6. Валентин Иванов Михов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи неудостоверяват владеене на минимум един от общопризнатите официални езици в ЕС, освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на ниво В1 от Европейската езикова рамка или минимален І младши ранг, необходими за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам