Съдържание

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за номиниране на един студент - български гражданин за пълен срок на обучение в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) към Министерството на външните работи на Руската Федерация в образователно-квалификационната степен „бакалавър” от учебната 2015-2016 година

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

 1. Кандидатите следва да бъдат български граждани, владеещи руски език в степен, достатъчна за усвояване на преподаваните дисциплини, както и втори чужд език. За Факултета по международни икономически отношения се изискват добри познания и по математика.
 2. Да са студенти в първи курс, редовно обучение, записани в българско държавно висше училище през учебната 2014-2015 година за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50.
 3. Да притежават международен паспорт със срок на валидност не по-малък от 18 месеца от началната дата на обучението в МДИМО.  

Записването на предложения кандидат в съответния факултет на МДИМО ще бъде предшествано от тестове за проверка на знанията по руски език и по втори чужд език, които ще се проведат съответно на 26 юни и 30 юни 2015 г. в института. Всички разходи през този период са за сметка на кандидата.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

На приетия кандидат се осигурява:

 • Освобождаване от такса за обучение;
 • Настаняване в общежитие срещу заплащане. Общежитието се заплаща предварително за 6 или 12 месеца.

По време на обучението не се предвижда получаване на стипендия. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата. Той следва да разполага с финансови средства за покриване на разходите по пребиваването през целия период на обучение, както и за доброволно медицинско застраховане.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма с посочен факултет на обучение в МДИМО и списък на приложените документи;
 2. Автобиографична справка с посочени домашен, електронен адрес, телефони за връзка и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН;
 3. Копие от личната карта;
 4. Документи за владеене на руски език и на втори чужд език, или диплома за средно образование с профил по съответния език. Не се изискват за студенти от професионално направление „Филология”, изучаващи съответните езици;
 5. Мотивация за обучение в съответния факултет;
 6. Копие от дипломата за средно образование;
 7. Академична справка за успеха и формата на обучение;
 8. Декларация от кандидата, че:
  • е запознат с финансовите условия на обучението;
  • сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за пребиваване, личен багаж и застраховки;
  • ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което е приет, че е изпълнил учебните си задължения към МДИМО.
  • след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя;

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, София до 3 юни 2015 г. включително.

С кандидатите ще се проведе събеседване в МОН на 5 юни 2015 г. от 10.00 ч. Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 9217 530 и 9217 784, както и на интернет-адреса на МДИМО: www.mgimo.ru.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам