Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-596/08.05.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър” с професионална квалификация „учител“ по математика
 • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по предмет от културно-образователната област „Математика, информатика и информационни технологии“
  или
 • минимален ранг – V младши ранг
 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 6.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • висше образование с професионално направление „Математика“  или „Педагогика на обучението по математика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • компютърни умения, владеене на чужд език

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител“ по математика
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи: за компютърни умения, за владеене на чужд език, др.

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Краен срок – 28.05.2015 г. включително.

Документите се подават в РИО – София-регион с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 4, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Красимира Цакова, телефон 02/9713299.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РИО – София-регион и електронните страници на РИО – София-регион и на Министерството на образованието и науката. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по математика“ е да създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието чрез организационно-методическа дейност и инспектиране на образователно-възпитателния процес по математика. Областите на дейност на длъжността са координиране, инспектиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване, консултиране и квалификационна дейност. Преките задължения на старши експерта по математика включват: координиране и инспектиране прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания, инспектиране и анализиране организацията на образователно-възпитателния процес по математика и организиране, координиране и участие в прилагането на национални и регионални програми в училищата и обслужващите звена на територията на областта; координиране и участие в организацията за осъществяването и изпълнението на държавния план-прием, за провеждането на националното външно оценяване в края на 7. клас и на държавните зрелостни изпити; осигуряване организационно и методически дейността на учителите по математика; обобщаване и анализиране на резултатите от обучението по математика; планиране и подпомагане провеждането на обучения за квалификация на учителите.

8. Заплатата, определена за длъжността, е от 380,00 лв. до 1150,00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам