Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-480/17.04.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Монтана

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 3 години, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол или
  • минимален ранг - IV младши ранг
  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 4.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • област на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“
  • компютърна грамотност и работа с MS Office

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: за компютърна грамотност.

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

Документите се подават в Регионалния инспекторат по образованието – Монтана с адрес гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 1, ет. 7, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Вилия Цанова, телефон 0879220295.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РИО – Монтана и електронните страници на РИО – Монтана и на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Главният счетоводител отговаря за организацията на финансово-счетоводната дейност в регионалния инспекторат по образованието. Преки задължения на главния счетоводител са: разпределя и контролира изразходването на бюджетните средства на РИО, осигурява предварителен и текущ контрол върху първичната счетоводна информация, създава условия за хронологично (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане, осигурява обективна и навременна счетоводна информация за вземане на мотивирани управленски решения и за опазване на собствеността на РИО, изготвя ежемесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на РИО и проверява и представя ежемесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на финансираните от МОН държавни детски градини, училища и обслужващи звена от областта, организира последващ финансов контрол върху дейността на РИО, изготвя годишния финансов отчет на РИО и проверява и обобщава годишните финансови отчети на финансираните от МОН държавни училища и обслужващи звена от областта, съгласува договорите, по които РИО е страна, съгласува актовете за възникване и изменение на трудови правоотношения.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380 лв. до 1250 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам