Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-399/ 02.04.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Андрей Цветанов Граховски
 2. Калин Василев Анастасов
 3. Ива Йорданова Герасимова
 4. Радослав Георгиев Георгиев
 5. Петър Йорданов Пенев
 6. Лъчезар Радославов Хаджистоянов
 7. Васил Николов Димитров
 8. Ема Недялкова Недялкова
 9. Людмила Богомилова Славева
 10. Иван Пейков Иванов
 11. Светослав Илиев Чушков

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.05.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 05.05.2015 г. в 14.00 часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 05.05.2015 г. от 14.10 часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

II. Не допуска до конкурс кандидатите:

Пламен Маринов Илиев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не са представени документи, удостоверяващи минималния професионален опит съгласно обявлението – 7 години в областта на дейности, свързани с управлението на собствеността, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; организиране и контрол на бюджета на инвестиционната програма и/или опит в системата на образованието, и/или опит на ръководна длъжност или V старши ранг

Емил Димитров Събев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Не са представени документи, удостоверяващи минималния професионален опит съгласно обявлението – 7 години в областта на дейности, свързани с управлението на собствеността, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; организиране и контрол на бюджета на инвестиционната програма и/или опит в системата на образованието, и/или опит на ръководна длъжност или V старши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам