Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-264/11.03.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Огнян Борисов Манолов
  2. Румяна Великова Атанасова
  3. Цветомир Янков Цанев
  4. Пенка Тодорова Запрянова
  5. Владима Стоянова Попова – Натова
  6. Ива Йорданова Герасимова
  7. Юлия Василева Стефанова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.04.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 20.04.2015 г. в 14.00  часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 20.04.2015 г. от 14.10 часа в зала 2 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

II. Не допуска до конкурс кандидатите:

Мариана Станимирова Стоева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит: 7 години на ръководна/експертна длъжност в областта на международните отношения, европейското сътрудничество или образованието или V старши ранг

Пламен Маринов Илиев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит: 7 години на ръководна/експертна длъжност в областта на международните отношения, европейското сътрудничество или образованието или V старши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам