Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-146 /.02.02.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Враца

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
  • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър, придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
  • минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по професионална подготовка или
  • минимален ранг - V младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • професионална област: област от висшето образование и професионалните направления, включени в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и съответстващи на професиите от Списъка на професиите за професионално образование и обучение
  • добри компютърни умения, работа с MS Office.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър
4.4. Копие от документи за придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионална квалификационна степен
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи: документ за компютърни умения и др.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок – 16.02.2015 г. вкл.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Лице за контакт Мария Вачева, телефон 092/627398 вт. 304; 0894/385020.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса– информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Враца, електронните страници на РИО – Враца и МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по професионално образование” е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика в областта на професионалното образование и обучение, като осигурява методически, контролира, организира и координира професионалната подготовка в обучаващите институции, съдейства за провеждането на квалификационната дейност на директори, помощник-директори по учебно-производствената дейност и на учители по професионална подготовка. Областите на дейност са координиране, инспектиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване, консултиране и квалификационна дейност. Организира прилагането на национални програми, стратегии и разработването на регионални програми за развитие, функциониране и усъвършенстване на институциите за професионалното образование и обучение в областта.

8. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 360,00 лв. до 1150,00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам