Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-75 от 20.01.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Варна.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител“
  • минимален професионален опит – най-малко една година на длъжност „учител“ и опит в дейностите по квалификация на педагогическите специалисти или
  • минимален ранг - V младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • висше образование от област на висше образование „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Хуманитарни науки“, „Технически науки“
  • добри компютърни умения

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител“
- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионален инспекторат по образованието – Варна, гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 32, офис 5, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Лице за контакт Татяна Опрева – главен специалист – човешки ресурси в РИО - Варна, тел. 052/687 487.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката и на Регионалния инспекторат по образованието – Варна и информационното табло в Регионалния инспекторат по образованието - Варна /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Варна е насочена към изпълнение на задачите, свързани с квалификацията на учителите, професионалното консултиране и подпомагане професионалното развитие и кариера на педагогическите специалисти, както и в подготовка на предложения, свързани с развитието на системата за квалификация, кариерното развитие на педагогическите специалисти и директорите в съответствие с потребностите на областта.

8. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 360 до 1150 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам