Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1399/11.09.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование”, дирекция ОПОС, МОН

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
 • (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър”
 • минимален професионален опит – 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета
 • минимален ранг - III младши ранг.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – „Хуманитарни науки”, професионално направление „История и археология”
 • познаване на нормативната уредба в системата на народната просвета
 • познаване на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката
 • компютърни умения - работа с MS Office.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Краен срок – 23.09.2014 г., вкл.

Документите се подават в сградата на Министерство на образованието и науката, адрес: София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, партерен етаж, приемна, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа, телефон за контакти: 9217-619, 9217- 552, 9217-559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ е да организира и контролира дейностите, свързани с провеждането на държавната политика в културно-образователната област „Обществени науки и гражданско образование“ в областта на основното и на средното общо образование.

Областите на дейност на длъжността „главен експерт“ са: изработване, актуализиране и прилагане на нормативните актове и на индивидуалните и на общите административни актове; синхронизиране на националното законодателство с актовете на Европейския съюз,  свързани  с основното и със средното общо образование.

8. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – от 410,00 лв. до 1505,00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от нормативни документи на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам