Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” - Пловдив

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-1128/24.07.2014 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Катя Спасова Кръстева
  2. Димитринка Стефанова Вакрилова
  3. Петър Йорданов Нейчев
  4. Рангел Стоилов Райчев
  5. Константин Александров Костадинов
  6. Антоанета Йорданова Пакова

А. Допуснатите кандидати трябва да представят писмена концепция на тема:

„Развитие на образованието в област Пловдив” в  5 екземпляра до 8 машинописни страници, формат А4, шрифт – 12 Times New Roman, разредка – 1,5 в запечатан непрозрачен плик, на който е написано името на кандидата.

Писмените концепции да бъдат представени в Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Цариброд” № 1.

Краен срок на предаване – 29 август 2014 г. до 17.00 часа.
- Лице за контакт Ангелина Тодорова – телефон 032/631845.

На 1 септември 2014 г., до 10.00 часа писмените концепции да бъдат изпратени в Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Представените писмени концепции ще бъдат оценени съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1- 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Б. Допуснатите кандидати трябва да се явят на 8 септември 2014 г. в 15.00 часа за обявяване на резултатите от преценките на представените концепции в Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Цариброд” № 1.

В. Защитата на концепцията с допуснатите кандидати ще се проведе в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А на 10 септември 2014 г. от 10.00 часа.

ІІ. Недопуснати кандидати:

Кристиан Димитров Гьошев – чл. 20, ал. 2 от НПКДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит  - не по – малко от 5-години професионален опит, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управлението на системата на народната просвета и/или опит на длъжност в областта на образованието и/или опит в обучението и възпитанието на деца и ученици в системата на народната просвета или минимален ранг II младши, необходими за заемане на длъжността.
Кандидатът представя служебна бележка № ЕП3774/31.07.2014 г. издадена от Частен професионален колеж „Делта“, с което декларира, че той има професионален опит в обучение на ученици 5 години.

След проверка на Образец № 1 на училището и предоставените по е-майл допълнителна сравка, изх. № ЕП3775/11.08.2014 г. от Частен професионален колеж „Делта“, граждански договор № 07/01.10.2013 г. и справка изх. № 111/11.08.2014 г. от Центъра за информационно осигуряване на образованието се установи, че г-н Гьошев не е бил вписан като щатен преподавател или лектор в подавания от колежа „Образец 1” от 2009/2010 учебна година до 2013/2014 учебна година.

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

Съгласно чл. 355, ал. 2 от КТ за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

От описаните документи става ясно, че кандидатът е работил:
- за периода от 2009/2010 учебна година до 2010/2011 учебна година е работил общо 120 часа;
- за периода 2011/2012 учебна година до 2012/2013 учебна година е работил общо 144 часа;
- за 2013/2014 учебна година е работил общо 114 часа;
което не доказва 5 години професионален опит в сфера свързана с обучение на ученици в системата на народната просвета.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам