Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1125/24.07.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието-Кърджали.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 1 година, придобит в областта на информационните технологии или
 • минимален ранг - V младши ранг

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • професионално направление на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“
 • способност да организира информационно-аналитичната дейност и работа с MS Access-приложения, VB-приложения; познаване на SQL-serwer, VBA, Microsoft.NET, ASP.
 • ползване на английски език

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за владеене на чужд език и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

 • Краен срок – 15.08.2014 г. вкл.
 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионален инспекторат по образованието – гр. Кърджали, ул. „Миньорска” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Станка Георгиева, телефон 0361/6 04 12.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса

 • информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Кърджали и електронните страници на РИО - Кърджали и на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

Старшият експерт по информационно осигуряване проучва, анализира и отстранява проблеми в информационното осигуряване, предлага решения по предоставени за съгласуване материали, отнасящи се до информационните системи и технологии, извършва: инсталиране и поддръжка на софтуер и хардуер; настройки на компютърни мрежи, електронни пощи и други продукти; актуализация и поддръжка на нормативно-справочни информационни системи; подготвяне за съгласуване на материали, отчети и друга документация в съответствие с утвърдените изисквания; координира и контролира дейности, свързани с текущата поддръжка и ремонт на компютърна техника, оказва техническа помощ на служителите в регионалния инспекторат по образованието при проблеми при обмен на данни.

8. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: от 360 до 1150 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от „Нормативни документи“ на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам