Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Конкурсната комисия, назначена със заповед № Заповед № № РД 09-1114/23.07.2014 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Ана Атанасова Тобиева
  2. Ваня Николова Лулева
  3. Делка Георгиева Куртакова
  4. Детелина Георгиева Овчарова
  5. Лушка Стоянова Радулова-Велчева
  6. Магдалина Атанасова Видева
  7. Маргарита Ваньова Димитрова
  8. Силвия Катеринова Димова
  9. Станислава Ненова Рабаджийска

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 11.08.2014 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 11.08.2014 г.
13.00 часа
, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 11.08.2014 г.
от 15.00 часа
, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не се допуска до конкурс кандидата:

Христина Георгиева Христова
Основание за недопускане

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не  удостоверя-ват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко една година на длъжност „учител” и опит в дейностите по квалификация на педагогическите специалисти или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам