Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование ”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието - Силистра

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09- 987/27.06.2014 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Иливан Етем Рахми
  2. Росица Панева Трендафилова
  3. Румяна Петрова Георгиева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  29.07.2014 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 29.07.2014 г. от 12.00 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала 4 на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 29.07.2014 г. от 12.15 часа в залата на VІІ етаж, сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не се допуска до конкурс кандидата:

Милена Димитрова Йорданова
Основание за недопускане

Не притежава минимално изискуемия професионален опит – една година, придобит като учител по предмет/и от една от всички културно-образователни области или \/ младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам