Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1011 / 10.07.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Пловдив.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 7А
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър и професионална квалификация „учител“ в областта на педагогически, хуманитарни, технически, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика
 • минимален професионален опит – 4 години в областта на образованието или
 • минимален ранг – III младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документ за придобита професионална квалификация „учител” в областта на педагогически, хуманитарни, технически, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

 • Краен срок – 24.07.2014 г. вкл.
 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, ул. „Цариброд” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Ангелина Тодорова, телефон 032/63 18 45

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса

 • информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив и електронните страници на РИО-Пловдив и МОН.

7. Кратко описание на длъжността:

Началникът на отдел ИОМД планира, анализира, координира, контролира и отговаря за изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела, свързани с: инспектиране на прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания в детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта; инспектиране на цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини, училищата, както и дейностите в обслужващите звена; осигуряване организационно и методически дейността на директори, помощник-директори и учители; провеждането на квалификационни дейности на директорите и учителите в областта.

Области на дейност: планиране и анализиране работата на отдела по отношение на инспектирането на училищата, организационно-методическото осигуряване на директорите като орган за управление на училищата, детските градини и обслужващите звена, помощник-директорите и учителите; организиране и методическо осигуряване на дейностите на детските градини, училища и обслужващите звена; координиране и контролиране на организацията на дейностите на детските градини, училищата и обслужващите звена; консултиране и квалификационни дейности с директорите като орган за управление, помощник-директорите и учителите.

8. Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от 400 до 1450 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 • Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от „Нормативни документи“ на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам