Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-788/22.05.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт”, в отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси”, Министерство на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 2 години в областта на финансово-счетоводните дейности или
 • минимален ранг - ІV младши
 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления - „Икономика”
 • добри компютърни умения, ползване на приложен софтуер
 • познаване на нормативната уредба, свързана с изпълняваната работа

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и др.

5. Срок и място за подаване на документи:

 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата в Министерството на образованието и науката,
  гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, Приемна, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:30 часа, телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 619.
 • Краен срок – 06.06.2014 г. включително.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса

 • електронната страница на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт” в отдел „Планиране на бюджета” е да подпомага с предложения и анализи, обработка на документи и бази данни процеса на планиране на финансовите средства в областта на средното образование и науката и изготвянето на консолидирани отчети за изпълнението на бюджетните и извънбюджетните сметки на Министерството на образованието и науката. Областите на дейност, определящи задълженията на старшия експерт са: дейности по набиране и анализиране на информация в процеса на планирането и отчитането на финансовите средства в областта на средното образование и науката; дейности по набиране и анализиране на информация в процеса на разпределение и промяна на бюджетните средства за средно образование.

8. Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността от 360.00 лв. до 1250.00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 • Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от „Нормативни документи“ на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам