Съдържание

КОНКУРС за номиниране на един студент за обучение в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) от академичната 2012/2013 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

КОНКУРС за номиниране на един студент – български гражданин, за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) от академичната 2012/2013 година

Кандидатът трябва да владее руски език в степен, достатъчна за усвояване на преподаваните дисциплини, както и втори чужд език. За Факултета по международни икономически отношения се изискват добри познания и по математика.

Записването в съответния факултет на МДИМО ще се извърши след устен и писмен тест за проверка на знанията по руски език, който ще се проведе на 27 юни 2012 г. в института. Всички разходи през този период са за сметка на кандидата.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

На номинирания кандидат се осигурява:

 • Освобождаване от такса за обучение;
 • Настаняване в общежитие срещу заплащане. Общежитието се заплаща предварително за 6 или 12 месеца.

По време на обучението не се предвижда получаване на стипендия. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата. Кандидатът следва да разполага с финансови средства за покриване на разходите по пребиваването през целия период на обучение, както и за доброволно медицинско застраховане.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да са студенти в първи курс, редовно обучение, записани в български държавни висши училища през учебната 2011/2012 г. за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование;
 3. Да имат успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50;
 4. Да владеят писмено и говоримо руски език на ниво, необходимо за усвояване на преподаваните дисциплини;
 5. За икономическите специалности, да имат добри познания по математика;
 6. Да владеят втори чужд език; 
 7. Към датата на конкурса да не са навършили 27 години;
 8. Да не са класирани в друг конкурс, организиран от МОМН за обучение в чужбина през учебната 2012-2013 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма със списък на приложените документи;
 2. Копие от дипломата за средно образование;
 3. Академична справка за успеха и формата на обучение;
 4. Копие от личната карта;
 5. Автобиографична справка с посочени домашен, електронен адрес, телефони за връзка и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 6. Мотивация с посочен желан факултет;
 7. Документи за владеене на руски език и на втори чужд език, или диплома за средно образование с профил по съответния език;
 8. Декларация от кандидата, че е запознат с финансовите условия на обучението, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за пребиваване, личен багаж и застраховки, както и че ежегодно ще удостоверява с документ пред МОМН и пред българското висше училище, в което е приет, че е изпълнил учебните си задължения към МДИМО.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, София, до 29 май 2012 г. включително.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 31 май 2012 г. от 10.00 ч.

Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 9217 530 и 9217 634, както и на интернет-адреса на МДИМО: www.mgimo.ru.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам