Съдържание

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМА „СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОМН 2013“

Цели на програмата „Студенти на стаж в МОМН“:

 1. Предоставяне на възможност на студенти за практическо реализиране на придобитите от тях теоретични знания в реална работна среда;
 2. Запознаване със структурата и функциите на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката и със специфичните дейности на отделните структурни звена;
 3. Придобиване на умения за работа в динамична среда, в сътрудничество с утвърден екип от професионалисти по проблемите на образованието, младежта и науката;

Изисквания към кандидатите за стажантски позиции:

 1. Студенти, с непрекъснати студентски права в последна или предпоследна година на обучение в бакалавърска степен или в магистърска степен на висше образование;
 2. Среден успех от последния завършен семестър не по-нисък от Много добър, 4.50;
 3. Специфични изисквания – в съответствие с приложената към настоящата покана информация за стажантските позиции;

Условия и ред за кандидатстване по програмата „Студенти на стаж в МОМН 2013“:

 1. Студентите кандидатстват в съответствие с приложената към настоящата покана информация за заявени стажантски позиции от дирекциите на Министерството на образованието, младежта и науката;
 2. Всеки студент може да кандидатства за до три стажантски позиции чрез попълването на един формуляр за кандидатстване.
 3. Документите се подават в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, Приемна с работно време от 8,30 до 19,00 часа.
 4. Срокът за кандидатстване е 10 дни от публикуване на настоящата обява.

Необходими документи:

 1. формуляр за кандидатстване по образец;
 2. автобиография;
 3. академична справка или копие на студентска книжка.

Начин на провеждане:

 1. подбор по документи;
 2. събеседване

Условия и ред за провеждане на програмата „Студенти на стаж в МОМН 2013“:

 1. С одобрените за провеждането на стаж кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 6 (шест) месеца. Заплащането по договора е в размер на една минимална работна заплата месечно.
 2. Присъствието на стажантите в МОМН се определя в съответствие с тяхната заетост в съответния университет, съгласувано с прекия ръководител.
 3. На успешно завършилите стажа студенти ще бъде връчен сертификат от МОМН.

За повече информация
тел.  9217 559 – Елена Узунова, главен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция ЧРВОП на МОМН или на електронна поща e.uzunova@minedu.government.bg и тел. 9217552 – Недялка Атанасова, държавен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция ЧРВОП на МОМН или на електронна поща n.atanasova@minedu.government.bg.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам