Съдържание

КОНКУРС ПО ПРОГРАМАТА НА СЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ PESTALOZZI

КОНКУРС за номиниране на български участници в обучение по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI, Швейцария

11.05.2011 г. -  13.05.2011 г.

Тема: „Musées, histoire et mémoires”
Място: Нийон (близо до Женева), Швейцария
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 04.03.2011 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати: 08.03.2011 г.
Работен език: френски
Целева група: учители по история, гражданско образование и хуманитарните предмети, изучавани в гимназиалния етап; начални учители; сътрудници в музеи, които работят с образователни програми.

Допълнителни изисквания:

  • Участниците да имат готовност да изпълнят предварително възложени им задачи, като подготовка за предстоящото обучение;
  • От участниците се изисква активно включване в дискусиите и работата във всички фази;
  • След завръщането от обучението, от участниците ще се очаква да представят доклад върху преминатото обучение, с конкретни изводи и препоръки; да предприемат конкретни инициативи, за да приложат на практика наученото по време на обучението, в учебната среда, където работят.

Повече информация относно целите, описанието и програмата на самите обучения, можете да изтеглите оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/workshop_en.asp 

Необходимите документи за допускане до конкурс за участие в обучението по програма „Песталоци”, трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в Деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция "МЕС":

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие;
  2. CV;
  3. Мотивация;
  4. Документ за владеене на френски език;
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие;
  6. Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглед оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage

За допълнителна информация:
Красимира Тодорова, тел.: 9217 735; e-mail: k.todorova@mon.bg  
 

Странична навигация



Контакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам