Съдържание

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА НА СЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ PESTALOZZI

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г.  по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI, Португалия,  25.05.2011 г. -  28.05.2011 г.

25.05.2011 г. -  28.05.2011 г.

Тема: „Популяризиране на учителските компетентности за насърчаване на демократичното гражданство в училищната общност”
Място: Есторил, Португалия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 14.03.2011 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати: 16.03.2011 г.
Работен език: английски
Целева група: учители на ученици от /7-15 г./ по предмети с включено гражданско образование. 

Изисквания от страна на организаторите на обучението:

Преди обучението участниците трябва да са се запознали със следните ключови документи и ресурси:

 • Recommendation 1849 (2008) For the Promotion of a Culture of Democracy and Human Rights   through Teacher Education;
 • Resolution on the enhancement of teachers’ professional development through the Pestalozzi Programme (MED-23-13);
 • Brett, P, Mompoint-Gaillard, P. & Salema, M.H. (2009). How all teachers can support citizenship and human rights education: a framework for the development of competences.  Strasbourg: Council of Europe Publishing.

От участниците се очаква да познават официалните документи, имащи отношение към гражданското образование, които са били издадени/приети от националните власти в техните държави. 

Преди началото на обучението ще има преварително поставени задачи към подбраните участници.

Допълнителни изисквания:

 • От участниците се изисква активно включване в дискусиите и работата във всички фази;
 • След завръщането от обучението, от участниците ще се очаква да представят доклад върху преминатото обучение, с конкретни изводи и препоръки; да предприемат конкретни инициативи, за да приложат на практика наученото по време на обучението, в учебната среда, където работят.

Повече информация относно целите, описанието и програмата на самите обучения, можете да изтеглите оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/workshop_en.asp .

Необходимите документи за допускане до конкурс за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в Деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция "МЕС":
Портфолиото от документи трябва да съдържа:

 • Заявление за участие;
 • CV;
 • Мотивация;
 • Документ за владеене на английски език;
 • Документ от прекия работодател, че е съгасен с това участие;
 • Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглед от тук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage  

За допълнителна информация:
Красимира Тодорова, e-mail: k.todorova@mon.bg 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам