Съдържание

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ С ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ С ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕМА: „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТИ”
  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. До конкурса се допускат всички учители, които желаят да споделят своя педагогически опит в работата си в областта на гражданското образование.
 2. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или групово.
 3. Конкурсните материали трябва да представят и описват реално постигнати резултати по гражданско образование чрез обучението по отделни учебни предмети или група предмети, а също така и чрез различни извънкласни и извънучилищни дейности.
 4. Материалите трябва да включват описание на методите и организацията, които са използвани, за да се достигнат ДОИ за учебното съдържание по гражданско образование.
 5. Материалите, в обем до 10 стандартни страници на хартиен и магнитен носител, да се изпращат на адрес: София -1000, бул.„Дондуков”2А, МОМН, Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, за конкурса за учители с добри педагогически практики по гражданско образование. Телефони за справка: 980 04 26 - Коста Костов, гл. експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”; 980 32 39 - Люба Александрова, началник на отдел „Кариерно развитие на педагогическите специалисти”. 
 6. Краен срок за предаване на конкурсните материали – 10. 07. 2011 г. 
 7. Оценяването ще се извърши от национална комисия.
 8. Най-добрите материали ще бъдат наградени както следва:
 •  Първа награда – 1000 лв.
 •  Втора награда – 500 лв.
 •  Трета награда – 200 лв.

Ще бъдат раздадени и поощрителни награди. След селекция от комисията част от материалите ще бъдат публикувани в сборник.

 1. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 15.09.2011 г.
 2. Изпратените материали не се връщат.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам