Съдържание

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМА „СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА“

Цели на програмата „Студенти на стаж в МОН“:

 1. Предоставяне на възможност на студенти за практическо реализиране на придобитите от тях теоретични знания в реална работна среда;
 2. Запознаване със структурата и функциите на администрацията на Министерството на образованието и науката и със специфичните дейности на отделните структурни звена;
 3. Придобиване на умения за работа в динамична среда, в сътрудничество с утвърден екип от професионалисти по проблемите на образованието и науката.

Изисквания към кандидатите за стажантски позиции:

 1. Студенти, с непрекъснати студентски права в последна или предпоследна година на обучение в бакалавърска степен или в магистърска степен на висше образование, в български или чуждестранни висши училища;
 2. Среден успех от последния завършен семестър не по-нисък от Много добър, 4.50;
 3. Специфични изисквания – в съответствие с приложената към настоящата покана информация за стажантските позиции.

Условия и ред за кандидатстване по програмата „Студенти на стаж в МОН“:

 1. Студентите кандидатстват в съответствие с приложената към настоящата покана информация за заявени стажантски позиции от дирекциите на Министерството на образованието и науката;
 2. Всеки студент може да кандидатства за до три стажантски позиции чрез попълването на един формуляр за кандидатстване;
 3. Документите се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката лично или чрез пълномощник на адрес гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, Приемна с работно време от 8,30 до 19,00 часа;
 4. Срокът за кандидатстване е 10 дни от публикуване на настоящата покана.

Необходими документи:

2.    Автобиография;
3.    Мотивационно писмо;
4.    Академична справка или уверение, удостоверяващо успеха от следването от зимен семестър на 2013/2014 учебна година;
5.    Други документи, по преценка на кандидата.

Начин на провеждане:

 1. подбор по документи;
 2. интервю.

Важно: Само кандидати, одобрени от комисия след подбора по документи, ще бъдат поканени на интервю. Информация за датите на интервютата и имената на кандидатите ще бъде публикувана на сайта на МОН: www.mon.bg.

Условия и ред за провеждане на програмата „Студенти на стаж в МОН“:

 1. С одобрените за провеждането на стаж кандидати ще бъде сключен договор за услуги със срок от 6 (шест) месеца. Заплащането по договора е в размер на една минимална работна заплата месечно;
 2. Присъствието на стажантите в МОН се определя в съответствие с тяхната заетост в университетa, съгласувано с прекия ръководител;
 3. На успешно завършилите стажа студенти ще бъде връчен сертификат от МОН.

За повече информация - тел.  9217 559 – Елена Узунова, главен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция ЧРВОП на МОН или на електронна поща e.uzunova@mon.bg или тел. 9217 552 – Недялка Атанасова, държавен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция ЧРВОП на МОН или на електронна поща n.atanassova@mon.bg.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам