Съдържание

Информация за новото 52-ро издание на стажантска програма на ООН за дипломиращи се студенти

ИНФОРМАЦИЯ за новото 52-ро издание на стажантска програма на ООН за дипломиращи се студенти

Empowering youth: how can the United Nations lead the way forward?
“Without urgent measures, we risk creating a “lost generation” of squandered talent and dreams.” – Ban Ki-moon

Учебната стажантска програма на ООН за дипломиращи се студенти, ще се проведе в Двореца на нациите в Женева в периода 30 юни – 11 юли 2014 г.

Програмата включва лекции, работа по групи, в които ще се изучават проблеми и въпроси, свързани с правата на човека, развитието и опазването на околната среда, под ръководството на експерти на ООН. 

Всички занимания по програмата ще се провеждат на английски и френски езици.

Участието в програмата е безплатно, като разходите за път, настаняване, застраховка, както и дневните средства, следва да се поемат от самите кандидати, след като бъдат одобрени за участие в Програматамот страна на  ООН.

Селекционна комисия, назначена от Секретариата на ООН, ще подбере 100 участници измежду всички желаещи да се включат в Програмата кандидати.

Кандидатите трябва да попълнят и подадат електронно формуляра за кандидатстване (следва да бъде изтеглен от уебсайта на ООН) в срок не по-късно от 7 март т.г.:  http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде придружен от препоръчително писмо (на английски или на френски език), подписано от страна на университета на кандидата или от компетентна държавна институция, както и от копие на документи за прием в магистърска програма и за придобити дипломи за висше образование.

Непълни формуляри няма да бъдат взети под внимание при селектирането на кандидатите.

Допълнителна информация за стипендиантската учебна програма на ООН е публикувана на следния линк:
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам