Съдържание

Списък на допуснатите за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание” в РИО – Бургас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-08/ 07.01.2014 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Анета Михова Колева
  2. Зорка Радкова Семерджиева
  3. Ирена Георгиева Михайлова
  4. Ирина Стоянова Грозева
  5. Таня Велкова Георгиева
  6. Хава Хилми Хилми

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.02.2014 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 13.02.2014 г. от 13.30 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 13.02.2014 г. от 13.45 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.:

ІІ. Не се допускат до конкурс кандидатите:

Име, презиме и фамилия на кандидата: Мария Атанасова Димитрова
Основание за недопускане: Чл. 20, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители: не притежава минимално изискуемия професионален опит – 1 година стаж като учител или директор в системата на предучилищното възпитание и подготовка или присъден V младши ранг

Име, презиме и фамилия на кандидата: Мирослав Маринов Рахнев
Основание за недопускане: Чл. 20, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители: не притежава минимално изискуемата образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „детски учител” или присъден V младши ранг

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам