Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „държавен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед № РД 09-5279/25.09.2017г., изм. със Заповед № РД 09-5318/02.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Иванка Иванова Милева
 2. Невена Йорданова Петкова
 3. Нели Георгиева Арабадживеа
 4. Донка Пенчева Пенчева
 5. Диана Павлова Маждракова
 6. Натали Даринова Вълчева
 7. Евелина Венцеславова Динева
 8. Орлина Иванова Апостолова
 9. Диана Тодорова Полихронова-Качова
 10. Любомир Йорданов Димитров
 11. Христина  Василева Оцетова
 12. Владислав Валентинов Сарнацки
 13. Велиана Миткова Стоянова
 14. Аделина Александрова Първанова
 15. Мариян Лъчезаров Стоянов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.10.2017 г. в 10:00 часа за решаване на тест в зала 2 на I етаж, в сградата на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 5.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 19.10.2017 г. в 13:45 часа, в зала 2 на I етаж, в сградата на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 5.

Интервюто с кандидатите, които успешно са издържали теста, ще се проведе на 19.10.2017 г. от 14:00 часа в зала 2 на I етаж, в сградата на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 5.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидатите:

1. Петя Начева Станчева-Герова
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг III младши.

2. Владимир Светославов Ненков
Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или ранг III младши.

Списък на документите, които държавният експерт трябва да познава и използва:

 • Закон за администрацията;
 • Закон за държавния служител (ЗДСл);
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=20);
 • Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
 • Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета;
 • Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 • Закон за публичните финанси;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Наредба № Н-3 от 8.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;
 • Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам