Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел “Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-5280/25.09.2017г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

 1. Нели Георгиева Арабаджиева
 2. Невена Йорданова Петрова
 3. Десислава Славкова Николова
 4. Валя Георгиева Цакова
 5. Зоя Иванова Станкева
 6. Нели Илиева Веселинова
 7. Марян Илиев Георгиев
 8. Борислав Иванов Димитров
 9. Полина Василева Иванова
 10. Иванка Иванова Милева
 11. Ралица Димитрова Стефанова
 12. Аделина Александрова Първанова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.10.2017 г. от 10:00 часа в зала 2 на I етаж, в сградата на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 5. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Закон за счетоводството;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор(ЗФУКПС)
 • НАРЕДБА № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;
 • Националните счетоводни стандарти на бюджетните предприятия;
 • Сметкоплан на бюджетните предприятия;
 • Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 • Закон за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС);
 • Закон за публичните финанси;
 • ПМС № 134 от 05.07.2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, във връзка с нарушения, установени  при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” (загл изм. - ДВ, бр. 52 от 2014 Г., в сила от 24.06.2014 г.) - Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2014г.

Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт” в отдел “Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката:

1. Натали Даринова Вълчева
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години професионален опит в счетоводство или финансова отчетност и контрол или финансово планиране, свързани с управлението на програми и проекти, финансирани с европейски средства или минимален ранг - III младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам