Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Пловдив

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-5194 от 12.09.2017 г., изм. със заповед    № РД 09-5236/18.09.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Марияна Тонева Костадинова
 2. Росица Карамфилова Георгиева
 3. Марияна Атанасова Стоянова
 4. Венета Маринова Горялова
 5. Светлана Миткова Иванова
 6. Огняна Иванова Генева
 7. Марияна Ангелова Симеонова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 02.10.2017 г. в 10,00 часа за решаване на тест в залa на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Необходимо е допуснатите кандидати да носят документ за самоличност

ІІ. Недопуснати до конкурс кандидати:

Йорданка Кънчева Христова
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - Представените документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит – 1 година в областта на: предучилищното и училищното образование или на приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; подкрепата за личностно развитие или за социално включване на деца и ученици: със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби; от етническите малцинства; търсещи или получили международна закрила или V младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Списък на документите, които старшият експерт по приобщаващо образование трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за закрила на детето
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
 • Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 • Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен център (Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам