Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол ”, Регионално управление на образованието – Разград

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-5191/12.09.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Невин  Селиманова Мустафова
 2. Невена  Стефанова Пенева
 3. Шехназ Мухаремова Мустафова
 4. Таня Николаева Коцева
 5. Огнян Стоянов Станчев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.09.2017 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на ІV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,ул. „Княз Дондуков” № 2А. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

ІІ. Недопуснати до конкурс кандидати:

Севда Рафикова Мустафова-Насуфова
Основание за недопускане:
Чл.10 в, ал.1, изр.  2, предл. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит 1 година в областта на: предучилищното и училищното образование или на приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; подкрепата за личностното развитие или за социално включване на деца и ученици; със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби, от етническите малцинства; търсещи или получили международна закрила   или минимален ранг –V младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Списък на документите, които старшият експерт по приобщаващо образование трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за закрила на детето
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
 • Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 • Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен център (Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам