Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за „младши експерт”, отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-3704/22.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Иван Пламенов Даскалов
 2. Юлия Емилова Чаркаджиева
 3. Малинка Николаева Андонова
 4. Диана Розалинова Хубенова
 5. Камелия Динкова Гайтанджиева
 6. Борислава Георгиева Борисова
 7. Теодор Тодоров Цанев
 8. Силвия Стефанова Сергеева – Блажева
 9. Мариана Манолова Георгиева
 10. Красимир Стоянов Петков
 11. Петя Начева Станчева – Герова
 12. Силвия Дончева Костуркова
 13. Росица Иванова Виденова
 14. Мария Харалампиева Димитрова
 15. Елизабет Темелкова Червенкова
 16. Илона Атанасова Кирилова
 17. Валя Богомилова Кирилова
 18. Павел Миленов Стоянов
 19. Магдалена Василева Гешева
 20. Милена Драгомирова Михалкова
 21. Петър Христов Градинаров
 22. Пламен Милчев Горанов
 23. Катерина Владимирова Пекина

ІІ. Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 12.09.2017 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Княз Дондуков" 2А, ет. 7, зали 2 и 4. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Необходимо е допуснатите кандидатите да носят документ за самоличност.

Препоръчителна литература за кандидатите, явяващи се на конкурс за длъжността „младши експерт  в отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

 • Закон за администрацията
 • Закон за държавния служител
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ - http://sf.mon.bg/
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета
 • Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Закон за счетоводството
 • Закон за публичните финанси
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам