Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-3716/23.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Милена Петкова Дамянова
 2. Антоанета Франц Францова - Михайлова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.09.2017 г. от 10:30 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала 3 на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които директорът трябва да познава и използва:

 • Закона за насърчаване на научните изследвания
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Национална Стратегия за развитие на научните изследвания 2017–2030 г.
 • Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.)
 • ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“
 • Правилник на Фонд „Научни изследвания“
 • 8 Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
 • ПРОЦЕДУРА И ИЗИСКВАНИЯ за допустимост за номиниране на участници в програмата за европейско сътрудничество в науката и технологиите – КОСТ
 • ПРОЦЕДУРА за предоставяне на национално финансиране при подготовка и участие на български колективи в научни проекти по Рамковите програми на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите
 • Приложение XI към Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
 • Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 г.
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката

1. Антон Йорданов Сотиров
Основание за недопускане
Не е спазено изискването за начина на подаване на документите - лично или чрез пълномощник съгласно чл. 17, ал. 3 от НПКДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам