Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”, отдел  „Организационно- методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-2654/29.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Венета Костадинова Иванова
  2. Динко Маринов Динков
  3. Яна Ралева Димитрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 03.08.2017 г. в 9.30 часа за решаване на тест в зала  на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе в същия ден.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидата:

Силвия Петрова Дончева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители –1 година стаж като учител по български език и литература или минимален ранг – V младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам