Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2566 от 20.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Христина Василева Оцетова
 2. Захарин Страхилов Марков
 3. Елена Христова Витанова
 4. Цецка Петрова Хаджигеоргиева
 5. Йордан Александров Лазов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13.07.2017 г. от 10 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 4 на VII етаж. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Допуснатите кандидатите трябва да носят документ за самоличност.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Цветелина Трайкова Попова 
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 5 години опит в организацията, координацията и управлението в областта на стратегическото планиране в сферата на образованието или II младши ранг.

Списък на документите и програмите, които кандидатите трябва да познават

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Наредба  № 16 от 8 декември 2016 г. на министъра на образованието и науката за управлението на качеството в институциите
 • Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието на нормативни актове, приета с ПМС 301 от 14 ноември 2016 г.
 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)
 • Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам