Съдържание

З А П О В Е Д
№ РД09-2383 от 12.05.2017 г.

На основание чл. 81а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител

Н А Р Е Ж Д А М

Да се обяви процедура за мобилност, за длъжността „директор на дирекция“, дирекция „Учебници и училищна документация“ в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за нейното заемане)

Брой работни места, за които се обявява процедурата за мобилност – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 3;
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 3Б;
 • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • минимален професионален опит – 7 години опит в областта на изпълнението на дейности и процедури, свързани с: оценяване и одобряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и/или осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата и учениците и/или организиране на информация и създаване и осигуряване на документи за институциите от системата на предучилищното и училищното образование или
 • минимален ранг – V старши.

1.2. Допълнителни изисквания:

 • oбласт на висшето образование – „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
 • за длъжността се изисква професионална квалификация „учител“;
 • компютърна грамотност и работа с MS Office..

2. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи;
 • събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, както и за професионална квалификация „учител“;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, както и копие на формуляр за годишна оценка само в случаите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива).

4. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 15.05.2017 г. до 25.05.2017 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.  

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

5. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, включително планира, организира, координира и контролира изпълнението на основните функции и специфичните дейности на дирекцията при провеждането на държавната политика по отношение на познавателните книжки, учебниците, учебните помагала и информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.

6. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 2500 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

8. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

9. Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация от определените длъжностни лица в отдел „Подбор, обучение и оценяване“. 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам