Съдържание

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-09-2229/19.04.2017г., на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

 1. Ваня Тивидошева
 2. Марияна Владимирова
 3. Христина Оцетова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 19.05.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите и програмите, които кандидатът трябва да познава:

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Стратегия за развитие на Професионалното образование и обучение в Република България, за периода 2015-2020 г.
 • Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
 • Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм +“
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растиж“, 2014-2020 г.
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014-2020 г.

Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерство на образованието и науката следните кандидати:

1. Дафинка Николова
Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години професионален опит свързан с дейности  по разработване на национални концепции, стратегии, програми и координиране изпълнението на национални и международни проекти и програми по професионално образование и обучение, учене на възрастни и учене през целия или минимален ранг - III младши.

2. Цветанка Стефанова
Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години професионален опит свързан с дейности  по разработване на национални концепции, стратегии, програми и координиране изпълнението на национални и международни проекти и програми по професионално образование и обучение, учене на възрастни и учене през целия или минимален ранг - III младши.

3. Стоил Макенджиев
Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не са представени документи, удостоверяващи трудовия/служебен стаж на кандидата, съгласно изискването от Обявлението за конкурса за длъжността.

4. Славяна Орачева-Янкова
Основание за недопускане: чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не са представени документи, удостоверяващи трудовия/служебен стаж на кандидата, съгласно изискването от Обявлението за конкурса за длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам