Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,
Регионално управление на образованието – Монтана

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1951/31.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следният кандидат:

  1. Елена Костадинова Александрова

Допуснатият кандидат трябва да се яви  на 04.05.2017 г. от 10.00 часа за решаване на тест в залата на IV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидата на 04.05.2017 г. от 13.00 часа, в залата на IV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Интервюто с кандидата, успешно издържал теста, ще се проведе на  04.05.2017 г. от 14.45 часа, в залата на IV етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Десислава Иванова Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители. Представените документи не отговарят на минималния  изискуем професионален опит от 1 година в областта на анализа и обработката на информация или
- минимален ранг – V младши

Христина Валериева Данова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители. Представените документи не отговарят на минималния  изискуем професионален опит от 1 година в областта на анализа и обработката на информация или
- минимален ранг – V младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам