Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2185/07.04.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Елена Лозкова Маринова
 2. Светозар Александров Стоилов
 3. Владимир Ангелов Георгиев
 4. Милена Иванова Донкова
 5. Кристиян Огнянов Тодоров
 6. Шона Валериева Фотева
 7. Елизабета Валентинова Боянова
 8. Калин Вълов Вълов
 9. Йорданка Михайлова Мелниклийска
 10. Кристияна Пламенова Царска
 11. Диана Богомилова Николова
 12. Теодора Ангелова Стоева
 13. Цветелина Валентинова Димова
 14. Мила Кирилова Николова
 15. Красимир Стоянов Петков
 16. Ирина Благоева Гълева
 17. Анита Жан Артюнова
 18. Теодора Пеева Ралинска
 19. Николай Асенов Таушанов
 20. Петър Валентинов Петров
 21. Нели Младенова Шуманова
 22. Красимира Михайлова Митева
 23. Маргарита Светославова Даскалова
 24. Весела Николаева Илчева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 03.05.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 2А, в зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които младши експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за висшето образование
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България
 • ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
 • ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
 • Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висши училища на Република България
 • Решения на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България за периода 2014-2016 година.
 • ПМС № 64/25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
 • ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
 • ПМС № 235/2008 г. за приемане на Наредба за ползване на студентските общежития и столове
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за националния архивен фонд
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование” в Министерство на образованието и науката – НЯМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам