Съдържание

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Днес, 10.04.2017 г., комисия, назначена със Заповед № РД 09-1841/23.03.2017 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл,  за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, ГД СФМОП, проведе събеседване с Любомир Йорданов Димитров, който отговаря на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за длъжността „Държавен експерт“.

Резултатът от извършеното оценяване е следният:
Любомир Йорданов Димитров – 3,085

Съгласно т. 5 от Заповед № РД09-1841/23.03.2017 г. резултатът на Любомир Йорданов Димитров е под минимално изискуемия, поради което комисията прави предложение процедурата за мобилност да приключи без сключване на писмено тристранно споразумение по чл. 81а от ЗДСл между държавния служител и органите по назначаването на двете администрации.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам