Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-2184 / 07.04.2017 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
 • минимална образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по...“ 
 • минимален професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
 • владеене на английски език на ниво не по-ниско от В1, съгласно Общата европейска езикова рамка, отлични комуникативни умения, работа на високо ниво с основните компютърни програмни продукти – Excel, Word, PowerPoint и др.

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • 3.1.Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
 • 3.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • 3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 • 3.4. Други документи: за владеене на чужд език, за компютърни умения, за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв, други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 18.04.2017 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559. 

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „младши експерт“ в отдел „Координация и контрол“ е да оказва подкрепа на дейността на по-високите длъжностни нива в отдела чрез събиране и систематизиране на информация, обработка на бази данни, чрез проучване и обобщаване на различни практики, разработва проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на отдела..
Областите на дейност са пряко свързани с функциите на дирекцията, събира и обработва информация, получена от висши училища, научни организации, министерства и ведомства, подготвя справки, отчети и предложения, които да послужат при вземането на решения на по-високите длъжностни нива, оперира с бази данни, касаещи студенти, докторанти и академичния състав на висшите училища, подготвя справки, отчети и предложения, които да послужат при вземането на решения на по-високите длъжностни нива. 

7. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, до 1150 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам