Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“ (ПД), Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” (ГД СФМОП) в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1772/13.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:
 

І. Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

1.    Любомир Йорданов Димитров
2.    Силвина Живкова Бакърджиева
3.    Радослава Велева Велева
4.    Иво Петков Кондов
5.    Станислав Стефанов Станчев
6.    Евгения Цветанова Борисова

Посочените  кандидати трябва да се явят на тест на 10.04.2017 г. от 09:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за държавния служител;
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката;
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година;
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1304/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 г.;
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година.
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis;
 • Споразумение за партньорство;
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;
 • Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Закон за държавните помощи;
 • Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи;
 • ПМС 162 от 05.07.2016 г.;
 • ПМС 161 от 04.07.2016 г.;  
 • ПМС № 189 от 28.07.2016 г.;
 • Наредба №4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

ІІ. Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката следните кандидати:

1. Марио Юлиянов Балашев
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на управлението на образованието  и/или държавната администрация и/или работа по проекти, финансирани от Европейския съюз или минимален ранг - III младши.

2. Евелин Орхан Юмерова
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на управлението на образованието  и/или държавната администрация и/или работа по проекти, финансирани от Европейския съюз или минимален ранг - III младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам