Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Подбор, обучение и оценяване“ (ПОО), дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” (ЧРАО) в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1762/07.03.2017 г., изм. със № РД 09-1823/20.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

1.    Любомир Иванов Димитров
2.    Елица Христова Пенчева
3.    Диана Антова Василева-Минева
4.    Милена Йорданова Стоянова
5.    Цветослава Иванова Кръстева-Пинелова
6.    Цецилия Петрова Рашева
7.    Вяра Георгиева Божинова
8.    Ива Красимирова Антова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 06.04.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

  • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
  • Закон за държавния служител
  • Закон за администрацията
  • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
  • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
  • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
  • Административнопроцесуален кодекс

ІІ. Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт” в отдел „Подбор, обучение и оценяване“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” в Министерство на образованието и науката следните кандидати:

1. Даниела Кирилова Вачева
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на управлението на човешките ресурси, в т.ч. на дейности, свързани с: провеждане на конкурсни процедури, подбор на персонала и оценяване на изпълнението, разработване на документи, анализиране и предлагане на решения в областта на управление на човешките ресурси и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или минимален ранг – III младши.

2. Галина Николова Горанова
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на управлението на човешките ресурси, в т.ч. на дейности, свързани с: провеждане на конкурсни процедури, подбор на персонала и оценяване на изпълнението, разработване на документи, анализиране и предлагане на решения в областта на управление на човешките ресурси и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или минимален ранг – III младши.


3. Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на управлението на човешките ресурси, в т.ч. на дейности, свързани с: провеждане на конкурсни процедури, подбор на персонала и оценяване на изпълнението, разработване на документи, анализиране и предлагане на решения в областта на управление на човешките ресурси и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или минимален ранг – III младши.

4. Марио Юлиянов Балашев
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не са представени документи, удостоверяващи трудовия/служебен стаж на кандидата, съгласно изискването на т. 4 от Обявлението за конкурса за длъжността. Представени са длъжностни характеристики за заеманите от г-н Балашев длъжности, които не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на управлението на човешките ресурси, в т.ч. на дейности, свързани с: провеждане на конкурсни процедури, подбор на персонала и оценяване на изпълнението, разработване на документи, анализиране и предлагане на решения в областта на управление на човешките ресурси и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или минимален ранг – III младши.

5. Марияна Борисова Ковачка
Основание за недопускане:
чл. 10в, ал. 1, изр. 2, предл. 2 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит – 4 години в областта на управлението на човешките ресурси, в т.ч. на дейности, свързани с: провеждане на конкурсни процедури, подбор на персонала и оценяване на изпълнението, разработване на документи, анализиране и предлагане на решения в областта на управление на човешките ресурси и прилагане на нормативните актове в областта на човешките ресурси в държавната администрация или минимален ранг – III младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам