Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионално управление на  образованието – Варна

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-977/24.01.2017 г. на министъра на образованието и науката реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Александър Николов Димитров
 2. Даниела Веселинова Иванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.02.2017 г. в 11.00 часа за решаване на тест в зала на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 24.02.2017 г. в 13.30 часа, в зала на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 24.02.2017 г. в 13.30 часа, в зала  на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Списък на документите, които началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” трябва да познава и използва:    

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функциите на РУО
 • Закон за електронния документ и електронния подпис
 • Закон за счетоводството
 • Закон за публичните финанси
 • Закон за държавния бюджет на Република България и Постановление за изпълнението му
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Жасмина Стойкова Стойкова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 4 години придобит в области на дейност, свързани с осигуряване и управление на административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване или минимален ранг – III младши ранг    

2. Ивелина Ангелова Минчева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 4 години придобит в области на дейност, свързани с осигуряване и управление на административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване или минимален ранг – III младши ранг    

3. Маргарита Василева Михайлова    
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 4 години придобит в области на дейност, свързани с осигуряване и управление на административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване или минимален ранг – III младши ранг    

4. Илиян Иванов Карагьозов    
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 4 години придобит в области на дейност, свързани с осигуряване и управление на административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване или минимален ранг – III младши ранг    

5. Атанас Николаев Лефтеров    
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит – 4 години придобит в области на дейност, свързани с осигуряване и управление на административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване или минимален ранг – III младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам