Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране на бюджета“, дирекция „Финанси“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-100/18.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Даниела Венциславова Захариева

 2. Ангелина Иванова Андонова

 3. Петър Асенов Тошкин

 4. Людмил Юлиянов Бакалов

 5. Станислава Александрова Такова

 6. Веселина Георгиева Ангелова

 7. Деница Николаева Момчева

 8. Ани Димитрова Деянова

 9. Павлина Христова Атанасова

10. Ива Пекова Грудева

11. Доротея Руменова Тодорова

12. Тони Иванов Николов

13. Нели Миткова Александрова

14. Динко Минков Господинов

15. Мариана Милчева Асенова

16. Нели Сашкова Стойчова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 14 февруари 2017 г. в 10:00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидата на 14 февруари 2017 г. в 14:00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидата, успешно издържал теста, ще се проведе на 14 февруари 2017 г. от 14:15 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс:

Елена Лозкова Маринова

Основание за недопускане:  Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобито висше образование по специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления: „Икономика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните, необходими за заемане на длъжността, съгласно обявлението за конкурса - т. 1.2. Допълнителни  изисквания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам